4. ROČNÍK

Tématické plány

Měsíc  Týden  Učivo
ČJ M AJ VL
LEDEN 1.  Podstatná jména  Pís.dělení jednocif.děl.    Vodstvo  Jednotky
  2.  Podstatná jména  Pís.dělení se zbytkem    Vodní nádrže  Neživé přírodniny
  3. Podstatná jména  Čísla do 1 000 000    Povodí, úmoří  Horniny a nerosty
  4. Podstatná jména  Čísla do 1 000 000    Vodstvo ČR  Horniny a nerosty
  5. Slovesa  Pamětné sčítání     Vodstvo ČR  Půda
 ÚNOR 1.  Slovesa Pís.+,-, slovní úlohy    Počasí a podnebí  Domácí zvířata
  2.   Slovesa Písemné násobení    Půda a zemědělství  Živočichové v zimě
  3.  Slovesa  Diagramy    Čas.osa,České země pravěku  Ptáci v zimě
  4.   Slovesa  Písemné dělení    Nerostné bohatství  Jarní období