Tvoření vět

 • Pořadí slov v anglické větě je pevně dané a nemůžeme ho měnit. 
 • V normální oznamovací větě je první podmět a potom přísudek - sloveso. 
 • Příslovečné určení místa a času lze umístit na začátek, nebo konec věty

 S

 subject

 podmět

 kdo

 Pan Novák

 Mr. Novak

 V

 verb

 sloveso

 dělá

 venčí (provádí)

 walks

 O

 object

 předmět

 co

 svého psa

 his dog

 M

 manner

 způsob

 jak

 velmi rychle

 very quickly

 P

 place

 místo

 kde

 kolem domu

 around his house

 T

 time

 čas

 kdy

 každé ráno.

 every morning.

 
 
 • V anglické větě musí být každý větný člen na správném místě, jelikož se nepoužívajá časování a sloňování jako v češtině. Angličan tak pozná, v jakém vztahu slova jsou.
 • Například: 

Honza miluje Zuzanu. Honza loves Zuzana. (Kdo? Honza, Co? Miluje. Koho? Zuzanu.

Zuzanu miluje Honza. Honza loves Zuzana.

NE: - Zuzanu loves Honza. (Angličan by přeložil Zuzanu jako podmět) 

 • Tedy vždy začínám: Kdo dělá co, (komu, pro koho...), jak, kde a kdy
 • Některé běžné vazby jsou vždy dohromady (např.: jít do školy, kde do školy se nedá na konec věty, ale zůstane ve vazbě jít do školy):

Chodí do školy rychle. - He goes to school quickly. NE: He quickly goes to school.

 • Výjimka: příslovce frekvence a míry jdou před významové sloveso. (On často chodí do školy. - He often goes to school.)
 • Výjimka: Někde něco je.... - Vždy There is/are...

 

Anglický slovosled

(oznamovací věty)

Angličtina je na rozdíl od češtiny jazyk analytický. V češtině používáme skloňování a časování, a díky tomu víme, jakou funkci ve větě dané slovo má. V angličtině to tak není, v angličtině je důležitý slovosled. Pokud pozměníme slovosled, je možné, že věta bude mít úplně jiný význam, nebo to dokonce bude naprostý nesmysl. Proto se dnes na anglický slovosled podíváme blíže.

SVOMPT

Hlavní pravidlo pro anglický slovosled oznamovací věty se dá shrnout těmito šesti písmeny. Používám je proto, že se tato zkratka dobře pamatuje. Zásadní ale je, abyste věděli, co které písmenko znamená. Jsou to počáteční písmena větných členů.

anglický slovosled

 

 1. Subject = podmět - na prvním místě věty by měl být podmět, tedy to, o kom či o čem vlastně mluvíme.
 2. Verb = sloveso - za podmětem je vždy sloveso, pokud se sloveso skládá z více částí, potom jsou zde všechny části.
 3. Object = předmět - za slovesem může následovat jeho předmět, buď přímý, nebo nepřímý. Pokud má sloveso dva předměty, platí zde další pravidla.
 4. Manner, Place, Time = příslovečné určení způsobu, místa, času - na konci věty bývají příslovečná určení a to v tomto pořadí: 1) způsob (manner), 2) místo (place), 3) čas (time).S V O M P T  
My friend
likes
music
very much.
    Můj kamarád má velmi rád hudbu.
He
is sleeping.
        On spí.
I
get up
      at 5 o'clock.
Stávám v 5 hodin.
Children in the Czech Republic
go
    to school
at 8 o'clock in the morning.
Děti v ČR chodí do školy v 8 ráno.
My friends and I
love
going
  to the cinema.
  Moji přátelé a já chodíme rádi do kina.
He
always laughs
  very loudly.
    Vždycky se směje hodně nahlas.
I
'd like to go
    to the United States
next year.
Rád bych jel příští rok do Spojených Států.
It
's raining.
        Prší.POZOR: Podmět musí být v angličtině vždy vyjádřen, i v případech, že česká věta žádný podmět nemá. V posledním z uvedených příkladů je např. věta "Prší," která v angličtině musí mít vyjádřený podmět. V tomto případě je to tedy prázdné 'it'.

Příslovečné určení na začátku

Příslovečné určení (obvykle místa nebo času) lze dát úplně na začátek věty. Potom je ale dobré je oddělit čárkou. Pokud to takto uděláte, stejně musí následovat slovosled S V O (podmět, sloveso, předmět). Není to jako např. v němčině, kde druhý větný člen bývá sloveso, takže začne-li se příslovečným určením, potom je sloveso a potom až podmět!

Příslovečné určení místa před způsobem

V některých případech se používá jiný slovosled příslovečných určení.

Zažité vazby - u některých zažitých vazeb (go to work, go to bed, go home, go to school apod.) se takové spojení nerozdělí, přidáme ho až na konec. (He went to school quickly. / He went quickly to school.)

Kam patří příslovce?

Dalším problémem bývají příslovce. Některá se píší před větu, některá na konec věty, a některá doprostřed.

Frekvenční a měrová příslovce

Příslovce, která vyjadřují frekvenci (často, občas, nikdy apod.) či míru (do jaké míry?) se píší před hlavním významovým slovesem ve větě.

I often go to the cinema. - Často chodím do kina.
My friends hardly ever visit me. - Moji přátelé zřídka kdy navštěvují.

Pokud je ve větě sloveso BÝT, toto příslovce je až za ním:

I am never late. -Nikdy nechodím pozdě.

Je-li ve větě více sloves (pomocné sloveso a významové), je příslovce za pomocným, před významovým:

I've never been to London. - Nikdy jsem nebyl v Londýně.
She's always forgetting my name. - Stále zapomíná, jak se jmenuji.

Způsobová příslovce

Způsobová příslovce se píší až za sloveso, případně za předmět.

He spelled the name correctly. -Napsal to jméno správně.
He doesn't sleep well. - Nespí dobře.

Příslovce na začátku věty

Některá příslovce píšeme na začátek věty, jsou to především ta, která se vztahují k mluvčímu (např. 'naštěstí' - fortunately), nebo nějak zasazují větu do kontextu (však - however, zaprvé - firstly, vtom - suddenly, atd.) Tato příslovce se potom píší úplně na začátek věty a oddělují se čárkou.

Fortunately, somebody found the wallet and returned it. Naštěstí tu peněženku někdo našel a vrátil ji.
Suddenly, we heard a scream. - Najednou jsme uslyšeli výkřik.

Dva předměty ve větě

Jsou-li ve větě dva předměty (předmět nepřímý - komu, čemu? a předmět přímý -koho, co?), můžeme si vybrat, v jakém pořadí je zmíníme:
a) předmět nepřímý + předmět přímý

Sue gave John the money.  - předmět nepřímý (John) a potom předmět přímý (the money)
Mark sent my parents a postcard.  - předmět nepřímý (my parents) a předmět přímý (a postcard).

b) předmět přímý + předložka to/for + předmět nepřímý

Sue gave the money to John.  - předmět přímý (the money), předložka (s GIVE se pojí předložka TO), a potom předmět nepřímý (John)
Mark sent a postcard to my parents.  - předmět přímý (a postcard), předložka (se slovesem SEND se pojí předložka TO), a předmět nepřímý (my parents).

POZOR: Pokud je předmět přímý nahrazen zájmenem, lze použít pouze slovosled s předložkou!

Sue gave it to John.
Sue gave John it.

There is / are

Někdy je nutné použít zástupný podmět THERE. Jedná se o tzv. existenční vazbu, která říká spíše CO TAM JE, než KDE TO JE.

There is a house on the hill.  - zde je typický slovosled, THERE is + co? + kde?
On the hill, there is a house.  - Tento slovosled se také často používá, příslovečné určení místa je na začátku věty (většinou oddělené čárkou).

SROVNEJTE:

The house is on the hill.  - říkáme, kde je domek, nikoliv co je na kopci.

Závěrem

Slovosled je v angličtině velice důležitý, je totiž nutný k pochopení významu věty. Základem je slovosled SVOMPT, tedy Podmět + sloveso + předmět + příslovečné určení způsobu, místa a času. Příslovečné určení může být i na začátku věty. Navíc jsme si vysvětlili, kam ve větě patří příslovce, jak je to se dvěma předměty ve větě, a jaký je slovosled ve vazbě s THERE IS.