Historie

1890 - první zmínky o škole v Pňovanech (výuka probíhala v tzv. národním domě a v zámku)

1918 - v jedné třídě nově výuka v českém jazyce.

1938-1945 - jen německá škola, pravděpodobně již v tzv. „staré“ budově, ve které se vyučovalo do června 2004.

Po válce přes léto budova zčásti opravena – výměna oken a podlah, aby mohlo dojít k otevření české školy (od září jednotřídní – 23 žáků, od listopadu už dvoutřídní – 48 dětí). Do roku 1981 byla škola střídavě organizovaná jako dvojtřídní nebo trojtřídní. Nejvyššího počtu žáků dosáhla v letech 1947 – 1959, kdy školu navštěvovalo každoročně 70 – 80 dětí.

1967 - vnější oprava školy – fasáda a nové odpady

1970 - oprava WC na splachovací a částečná výměna oken, rekonstrukce elektrického vedení

1972 - bývalá dílna postupně upravena na další třídu - podlaha, zavedení vody a odpadu 
        - postupné vybavování školy didaktickou technikou (magnetofony, medirexy, ale i Orffovými hudebními nástroji)  

1974 - vybudováno ústřední topení na topný olej, nový septik a nové dláždění na chodbách
       - na škole proběhlo během roku 5 hospitací zaměřených na práci s didaktickou technikou s celkovým počtem 51 pedagogických pracovníků z mnoha okolních škol

1976 - nová koncepce vyučování, didaktickou technikou vybaveny všechny třídy – medirex, KP8, meotar, sluchátková souprava, rozhlasový přístroj, gramofon, společně využívána promítačka 
        - proběhla rekonstrukce osvětlení
        - zajištěna doprava dětí z okolí autobusy

1981 - škola organizována jako čtyřtřídní bez spojených tříd, jsou sem sváženy děti z okolních vesnic – Úlic a Plešnic

1984 - poprvé byla konzultována přístavba školy pro II. stupeň ZŠ

1986 - na podzim počátek stavby nové budovy (zemní práce, čistička odpadních vod, základy pro halu)

1990 - z velké části dokončen nový pavilon a v červnu přestěhováno vybavení a pomůcky ze staré budovy
        - školní rok 1990/1991 zahájen v novém objektu, stále však jen I. stupeň – 3 třídy 
        - nově jsou využívány vstupní hala s šatnami a objekt jídelny s výdejnou jídel
        - zahájen provoz ve školní jídelně – jen výdej obědů
        - začala rekonstrukce staré budovy

1991 - dokončena rekonstrukce staré budovy (v přízemí i v patře byla vždy jedna třída velká a jedna malá, nově vznikly dva kabinety pro I. stupeň, a byla rozšířena umývárna pro dívky)
        - v září byl zahájen provoz úplné školy, tedy v 1. – 8. ročníku, nově byla zavedena školní družina s provozem do 14-ti hodin

1994 - návrh na vybudování kuchyně pro školu ve sklepních prostorech školy místo dílen
        - zpracován projekt na počítačovou učebnu

1995 - kuchyň pro školu postupně vybavena a v září zahájen provoz s kapacitou 300 jídel
        - v přízemí instalována počítačová učebna se šesti žákovskými a jedním učitelským počítačem

2000 - do školy zaveden internet pro vedení školy a pro výuku žáků

2003 - vstoupila škola do právní subjektivity a došlo ke sloučení s mateřskou školou pod jedno ředitelství 

2004 - v červenci byla budova vyklizena (zrušen II. st. ZŠ vlivem nízkého počtu žáků) a ze staré budovy byl v létě do prvního patra přestěhován I. st. ZŠ a školní družina

        - do přízemí se po menších stavebních úpravách přestěhovala MŠ

 

Změny za posledních 10 let

2005 - školní zahrada před školou postupně měněna pro herní a odpočinkové aktivity dětí

2007 - v přízemí budovy zřízena cvičebna

2008 - zřizovatelem schválena změna ve vytápění budovy - z pevných paliv na plynové a s tím související úpravy a rekonstrukce budovy

2009 - v hale v přízemí budovy byla na jaře vystavěna plynová kotelna a do provozu bylo plynové vytápění uvedeno v červnu 2009
        - po školní budově byl rozveden internet
        - do výdejny ve školní kuchyni bylo zakoupeno nové vybavení

2010 - byly zakoupeny nové počítače - pro vedoucí ŠJ a pro MŠ, pro ZŠ nový dataprojektor

2011 - zapojení školy do projektu „EU Peníze školám“ s názvem Modernizace ZŠ Pňovany, (vybavena počítačová učebna)

2012 - pro snížení úniků tepla byla vystavěna zeď v jižní chodbě u jídelny
        - v říjnu byla dokončena i výměna východních únikových dveří v přízemí budovy
        - stavebními úpravami v přízemí budovy rozšířena kapacita MŠ z 24 na 36 dětí

2013 - z projektu „EU Peníze školám“ uvedeny do provozu ve třídách ZŠ 2 interaktivní tabule

2014 - v létě začaly úpravy v okolí školní budovy – rozšíření pozemku v severní části

2015 - v létě prošla škola rekonstrukcí (nová okna a zateplení školy)

2016 - úprava vestibulu

2017 - proběhla rekonstrukce osvětlení a vymalování celé školy

2018 - rekonstrukce šaten a vybudování zahradního altánu