Odklad školní docházky

Většina našich dětí bývá pro požadavky první třídy dostatečně vyspělá. Existují však děti, které ani po dovršení šestého roku života nedosahují školní zralosti. Mnohým obtížím je možno včas předejít. Je v kompetenci ředitele školy odložit v odůvodněných případech školní docházku o jeden rok, a to zejména tehdy, jestliže se vývoj dítěte z nejrůznějších příčin zpomalil a hrozí selhání v první třídě. Příští roku už totiž může dítě prospívat zcela normálně. Upozorní-li Vás na takovou okolnost např. učitelka MŠ nebo učitelka u zápisu do 1. třídy, či máte sami pocit, že Vaše dítě se v některých činnostech dosud nevyrovná svým vrstevníkům, obraťte se s důvěrou na pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny v  Plzni popř. ve Stříbře (dále jen PPP). Kvalifikovaní dětští psychologové Vaše dítě odborně vyšetří, nejde o žádnou „přijímací zkoušku do školy“, jak se někdy rodiče mylně domnívají. Cílem vyšetření je poznat důležité zvláštnosti každého dítěte a zajistit mu co nejsnadnější vstup do školy.

§ 37 Odklad povinné školní docházky

(1)Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Podle výše uvedeného rozhoduje o odkladu povinné školní docházky ředitelka školy. K jejímu rozhodnutí je třeba předložit:

1. Písemnou žádost rodičů o odklad povinné školní docházky do 31. 5. 2016

2. Doporučení školského poradenského zařízení (PPP)

3. Doporučení odborného lékaře (pediatr, psychiatr, ortoped, oční, …) nebo klinického psychologa

 

www.pepor.pilsedu.cz

  • PPP Plzeň, Částkova 78, 326 000 Plzeň, telefon : 377 468 172, fax: 377 468 442, e-mail:pppps@quick.cz
  • PPP Stříbro (v budově základní školy), Mánesova 485, 349 01 Stříbro, telefon: 374 623 773