Zralost a připravenost na školu

 

1) fyzická a pohybová vyspělost, samostatnost v sebeobsluze

dítě je přiměřeně věku obratné a zdatné, samo se svlékne, oblékne a obuje (zapne a rozepne zip, knoflíky, pásek u kalhot, zaváže si tkaničky), je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj), zvládá osobní hygienu (používá kapesník, umyje si ruce, použije toaletní papír), postará se o své věci, samostatně obsluhuje školní tašku a penál, uklidí si své místo

2) citová a sociální samostatnost, schopnost kontrolovat a řídit své chování, soužití s vrstevníky

zvládá odloučení od rodičů, vystupuje samostatně, uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, poprosím, poděkuje, omluví se), dodržuje dohodnutá pravidla, je si vědomé zodpovědnosti za své chování, projevuje se jako emočně stálé, reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci, navazuje kontakt s dětmi, zapojí se do práce ve skupině, spolupracuje, umí se dohodnout, vyslovuje svůj názor, k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně, bere ohled na druhé

3) přiměřené zvládnutí jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

spolupracuje ve skupině, používá neverbální komunikaci, má přiměřenou slovní zásobu (umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno), rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí, vyslovuje správně hlásky, mluví gramaticky správně (užívá správně rodu, čísla, času…), mluví ve větách, vypráví příběh, popisuje situaci, srozumitelně hovoří s dětmi a dospělými, vede rozhovor a respektuje jeho pravidla, pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou, písmenem)

4) zvládnutí koordinace ruky a oka, jemné motoriky, pravolevé orientace

zručně zachází s předměty denní potřeby (pracuje se stavebnicí, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje), zvládá činnost s drobnějšími předměty (korálky), kreslí prstem, uvolněně čárá, drží správně tužku (tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím), obkresluje, vybarvuje, rozlišuje pravou a levou stranu, používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech

5) rozlišení zrakových a sluchových vjemů

rozlišuje barvy, velikost, tvary, zvuky (běžných předmětů, hudebních nástrojů), rozpozná rozdíly mezi hláskami (dlouhé a krátké), vytleskává slabiky ve slově, složí slovo z několika slyšených slabik, najde rozdíly na dvou obrazcích, postřehne změny na obrázku (co je nového, co chybí)

6) zvládnutí jednoduchých logických a myšlenkových operací a orientace v elementárních matematických pojmech

ukazuje na prstech či předmětech počet, vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti, porovnává počet dvou souborů v rozsahu do pěti (určí o kolik je jeden větší či menší), řeší jednoduché úlohy, hádanky, rébusy, rozumí časoprostorových pojmům (nad, pod, dole, nahoře, uvnitř, vně, dříve, později, včera, dnes), chápe pojmy označující velikost (dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký), rozpozná základní geometrické tvary, třídí a přiřazuje předměty podle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)

7) dostatečně rozvinutá pozornost a schopnost zapamatovat si 

soustředí pozornost po dobu 10 – 15 minut, dokáže se soustředit i na ty činnosti, které pro něj nejsou zajímavé, neodchází od nesplněného, dokáže vyvinout úsilí a dokončit úkol, odolá rušivým podnětům, pracuje samostatně, pamatuje si říkadla, básničky, písničky

8) vnímání kulturních podnětů

je schopno se zúčastnit kulturních akcí, zážitky komentuje, vypráví, co vidělo

9) orientace ve svém prostředí

uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, chová se bezpečně nejen ve školním prostředí, má nahodilé a útržkovité poznatky o naší zemi (hory, řeky, města), vysvětlí nadřazené a podřazené pojmy (jídlo, nábytek, školní potřeby…), zná své bydliště, jméno a příjmení rodičů